MOIT3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กลุ่มงานพัสดุ  ภารกิจด้านอำนวยการ  โรงพยาบาลอรัญประเทศ  สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายล[...]

MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กลุ่มงานพัสดุ  ภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลอรัญประเทศ  ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบดำเนินงาน) ปีงบประมาณ 2567  ไตรมาสที่ 1  เดือน ตุลาคม - ธันวาคม  2566  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้[...]

MOIT4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื[...]

Create Content