ร่างประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพบาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน  1 รายการ   ดังนี้

-เครื่องเอกซเรย์ฟูลโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 2.2 kw  จำนวน 1เครื่อง ในวงเงิน  3,600,000 บาท([...]

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพบาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน  1 รายการ   ดังนี้

-เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 MA  จำนวน 1เครื่อง ในวงเงิน  5,000,000 บาท(ห้าล้านบาทถ้วน)

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพบาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน  1 รายการ   ดังนี้

-  ซื้อเครื่องมือผ่าตัดในโพรงจมูก ด้วยระบบตัด ปั่น ดูด จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 1,450,000   บาท (หนึ่งล้าน[...]

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพบาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์  จำนวน  1 รายการ   ดังนี้

- เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 ชนิดในวงเงิน 1,400,000  บาท(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

เครื่องตรวจการได้ยินระบบคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ  จำนวน 1 เครื่อง  ในวงเงิน 500,000 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน)

Create Content