ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทน้ำดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

               ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทน้ำดื่ม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิ[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ[...]

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน  119  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๔๐๘,๓๒๘.๐๐ บาท  (สองล้านสี่แสนแปดพั[...]

ประกาศยกเลิกประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อหมูและชิ้นส่วน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 6 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒,๒๕๘,๗๐๐.๐๐ บาท  (สองล้[...]

ประกาศยกเลิกประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อไก่และชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว  เรื่อง  ประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารสดประเภทเนื้อไก่และชิ้นส่วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน  5 รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  844,120.00.- บาท  (แปดแสนสี่ห[...]

Create Content