ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

กล้องส่องตรวจและผ่าตัดในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูง ภาพ .2 มิติ  จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 2,500,000 บาท(สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง  จำนวน 1 เครื่อง ในวงเงิน 2,580,000 บาท(สองล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ซื้อเครื่องตรวจตาด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดเอ  และะบีแสกน จำนวน 1 เครื่อง  ในวงเงิน 1,200,000 บาท(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทข้าวสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ตามที่ วรพงษ์ค้าส่ง ได้รับหนังสือแจ้งให้มาทำสัญญาจะซื้อจะขาย เมื่อวันที่  ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ เวลา  ๑๑.๓๐  น.  โดยนายเรวัต เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับเอกสารดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งหลังจากที่ได้รับหนังสือดังกล่าวปราก[...]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทน้ำดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

               ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคอาหารแห้งประเภทน้ำดื่ม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิ[...]

Create Content