ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพบาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  1 รายการ   ดังนี้

-เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ขนาดเล็ก จำนวน 10 เครื่อง จำนวนเงิน 1,490,000 บาท(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)[...]

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพบาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  1 รายการ   ดังนี้

-เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์  จำนวน 1 เครื่อง  ในวงเงิน  3,590,000 บาท (สามล้[...]

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

งพบาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  1 รายการ   ดังนี้

-เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง จำนวน 8 เครื่องๆละ 200,000  บาทในวงเงิน  1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ[...]

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพบาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  1 รายการ   ดังนี้

-เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้านได้  จำนวน 2 เครื่องๆละ 449,700 บาท

ในวงเงิน  [...]

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

โรงพบาบาลอรัญประเทศจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์  จำนวน  1 รายการ   ดังนี้

-เครื่อง  เอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน  1 เครื่องในวงเงิน  5,138,000 บาท (ห้าล้านหนึ[...]

Create Content