ประกาศจัดซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด จำ[...]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (E-BIIDING) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 2

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบ[...]

ประกาศจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่ จำนวน 1 ชุด ใ[...]

ประกาศจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สายโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. ซื้อเครื่องควบคุมการ[...]

ประกาศจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในเลือดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-BIDDING)ประจำปีงบประมาณ 2566

โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนในเลือดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑.&[...]

Create Content