ประกาศจัดซื้อวัสดุการแพทย์ทั่วไป เข็มให้น้ำเกลือ (IV Catheter) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


โรงพยาบาลอรัญประเทศ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

                ๑. เข็มให้น้ำเกลือ เบอร์ ๑๖ จำนวน ๒๑ กล่อง ในวงเงิน ๙,๒๑๒.๗๐ บาท (เก้าพันสองร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบสตางค์)

                ๒. เข็มให้น้ำเกลือ เบอร์ ๑๘ จำนวน ๑๙๗ กล่อง ในวงเงิน ๘๔,๓๑๖.๐๐ บาท (แปดหมื่นสี่พันสามร้อยสิบหกบาทถ้วน)

                ๓. เข็มให้น้ำเกลือ เบอร์ ๒๐ จำนวน ๕๒๗ กล่อง ในวงเงิน ๒๒๕,๕๕๖.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)

                ๔. เข็มให้น้ำเกลือ เบอร์ ๒๒ จำนวน ๖๑๕ กล่อง ในวงเงิน ๒๖๓,๒๒๐.๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

                ๕. เข็มให้น้ำเกลือ เบอร์ ๒๔ x ๓/๔" จำนวน ๑๕๕ กล่อง ในวงเงิน ๖๖,๓๔๐.๐๐ บาท (หกหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งเเต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.aranhos.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 037 233037 ต่อ 2021 ในวันและเวลาราชการ

Update Delete

แชร์บทความนี้

Comments